Chefshandledning

 

Chefshandledningen innebär ett personligt stöd i att utveckla och anpassa ditt ledarskap utifrån aktuell situation, behov och målbild. Vår utgångspunkt är att uppdraget som chef och ledare kräver god självkännedom och en realistisk självbild. Handledningen anpassas utifrån dina önskemål och behov samt utgår ifrån dina erfarenheter och de situationer och teman som är viktiga för dig i din roll och i din arbets- och livssituation.  

Att ha god insikt och förstå mer om sig själv är viktigt för att hitta trygghet i sin roll och kunna utveckla sig själv och andra. Det är viktigt att upptäcka och erkänna sina styrkor, men också att vara medveten om det som du behöver utveckla hos dig själv och i ditt ledarskap.

Genom enskild handledning, eller i grupp med andra chefer och ledare, får du möjlighet att reflektera kring och öka medvetenheten om dina och dina medarbetares förutsättningar och behov, hitta hjälpsamma strategier och se nya handlingsmöjligheter. 

 

Metodik

 

DenBro AB:s handledare Gunilla Landqvist och Carolina Karlsson vilar sin handledning på en systemteoretisk och salutogen grund. Det systemteoretiska perspektivet bidrar i handledningssammanhanget bland annat till att skapa en ökad förståelse av hur relationer mellan enskilda individer och relationen mellan enskilda i ett system och den omgivning som man ingår i påverkar den aktuella situationen/det beskrivna dilemmat.  Det salutogena perspektivet genomsyrar handledarnas sätt att handleda och den struktur de använder sig av i handledningsprocessen. Utgångspunkten är betydelsen av KASAM, känslan av sammanhang, för att människor ska uppleva sig ha en god hälsa och livskvalitet. I handledningssituationen används centrala begrepp inom det salutogena perspektivet som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Gunilla och Carolina ser sin huvuduppgift som handledare att skapa ett tryggt klimat vid handledningstillfällena och stimulera deltagarna att med hjälp av enskild och gemensam reflektion till en ny förståelse av situationen, frågan och/eller dilemmat. De har båda gedigen kunskap om exempelvis grupputveckling, ledarskap, samtalsmetodik, konflikthantering och salutogent och hälsobefrämjande arbetet som de delar med sig av i sin roll som handledare. Fokus i handledningen ligger dock på att det är genom deltagarnas egna reflektioner och samlade kunskap som utvecklingen kommer att ske både på individ- och gruppnivå samt i verksamheten. I handledningen används samtalstekniker och kreativa metoder som tex samtalskort, visualisering, gestaltning, reflekterande team och sokratiska frågor. 

 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg